Harri Vesanen — Portfolio

Olen free­lancer web-ke­hit­tä­jä, va­lo­ku­vaa­ja ja me­dia-alan ammattilainen.

WordPress Verkkosivut ja verkkokaupat yrityksille

To­teu­tan yri­tyk­sel­le­si WordPress ‑verk­ko­si­vut, Woocom­merce-verk­ko­kau­pat ja tar­joan nii­hin liit­ty­vät tu­ki­pal­ve­lut toi­min­taon­gel­mien sel­vit­tä­mi­ses­tä käy­tön opas­tuk­seen ja kon­sul­toin­tiin. Mi­nul­ta saat myös laa­duk­kaat va­lo­ku­vat net­ti­si­vuil­le ja muu­hun markkinointiin.

Yrityksiä, joille olen tehnyt nettisivut:

Palvelut tiivistettynä:

  • Verk­ko­si­vu­jen ja verk­ko­kaup­po­jen suun­nit­te­lu ja toteutus
  • WordPress-tee­mo­jen kehittäminen
  • WordPress ‑on­gel­mien sel­vit­tä­mi­nen ja vir­hei­den korjaus
  • Net­ti­si­vu­jen si­säl­lön päivitykset
  • WordPress käy­tön opastus 
  • Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO)
  • Va­lo­ku­vaus­pal­ve­lut ja kuvankäsittely

Valokuvauspalvelut

Mi­tä­pä oli­si net­ti­si­vut il­man laa­duk­kai­ta ku­via. Nii­hin kan­nat­taa pa­nos­taa. Par­hai­ten ero­tut kil­pai­li­jois­ta kun si­vu­je­si ku­vat ei­vät ole ku­va­pank­ki­ku­via, vaan ne on otet­tu yri­tyk­se­si tuot­teis­ta, pal­ve­luis­ta, ka­lus­tos­ta tai ihmisistä.

Kuinka voin auttaa?

Harri Vesanen

Nie­mis­jär­ven­tie 204,

51360 Koi­vu­la (Kan­gas­nie­mi)

Y‑tunnus: 2443098–8

+358 45 324 4848

Asun Ete­lä-Sa­von sa­lo­mail­la
mis­sä pu­he­li­nyh­tey­det
toi­mi­vat vaihtelevasti.

Var­mim­min ta­voi­tat mi­nut
säh­kö­pos­til­la!