Tuotantoprosessi

Verk­ko­si­vu­jen tuo­tan­to­pro­ses­si vai­he vaiheelta.

Ensin suunnitellaan ja sovitaan asioista, sitten toteutetaan hommat.

Mi­nul­ta on usein tie­dus­tel­tu mi­tä verk­ko­si­vu­jen te­ke­mi­nen mak­saa. Ky­sy­myk­seen on vai­kea an­taa no­pe­aa vas­taus­ta, kos­ka jo­kai­nen pro­jek­ti on hie­man eri­lai­nen joh­tuen asiak­kaan tar­peis­ta ja pro­jek­tin laa­juu­des­ta. Täs­tä syys­tä on­kin eri­tyi­sen tär­ke­ää, et­tä pro­jek­tin yk­si­tyis­koh­dis­ta ja si­säl­lös­tä so­vi­taan tar­kas­ti en­nen kuin hin­ta lyö­dään pöy­tään. Täl­löin asia­kas tie­tää mi­tä hän on ti­lan­nut, mil­loin työ val­mis­tuu ja mit­kä ovat kus­tan­nuk­set. Tark­kaan mää­ri­tel­ty pro­jek­ti hel­pot­taa myös te­ki­jää – hom­ma ei ala rön­syi­le­mään ja te­ki­jäl­lä on mah­dol­li­suus py­syä aikataulussa.

Verkkosivuprojektien vaiheet

Jo­kai­nen verk­ko­si­vu­pro­jek­ti on hie­man eri­lai­nen, mut­ta te­ke­mi­nen ete­nee pää­sään­töi­ses­ti sa­man­lai­ses­sa järjestyksessä.

Aloituspalaveri

Verk­ko­si­vu­pro­jek­tin en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa pi­de­tään yh­tei­nen pa­la­ve­ri, jos­sa käy­dään lä­pi asiak­kaan toi­vei­ta verk­ko­si­vu­jen il­mees­tä ja omi­nai­suuk­sis­ta. Pa­la­ve­rin poh­jal­ta asiak­kaal­le toi­mi­te­taan tar­jous, jos­sa on eri­tel­ty­nä pro­jek­tin eri vai­hei­den hin­nat ja ar­vio ai­ka­tau­lus­ta se­kä toi­mi­tuseh­toi­hin liit­ty­vät asiat. 

Sopimus

Asiak­kaan hy­väk­syt­tyä tar­jouk­sen pro­jek­tis­ta teh­dään kir­jal­li­nen so­pi­mus, jos­sa so­vi­taan pro­jek­tiin liit­ty­vis­tä yk­si­tyis­koh­dis­ta se­kä WP-pa­jan ja asiak­kaan osuu­des­ta so­pi­muk­sen to­teu­tu­mi­seen. Mi­kä­li asia­kas ei ole toi­mek­sian­ta­nut in­ter­net-si­vu­jen si­säl­lön­tuo­tan­toa tai va­lo­ku­vaus­ta, asia­kas toi­mit­taa verk­ko­si­vu­jen teks­ti- ja ku­va­ma­te­ri­aa­lit se­kä muut oleel­li­set tiedot.

Aikataulutus

Pro­jek­tin ai­ka­tau­lu­tuk­ses­ta so­vi­taan so­pi­muk­sen­te­ko­het­kel­lä. Työn te­ke­mi­seen ku­lu­va ai­ka mää­räy­tyy si­vus­ton laa­juu­den mu­kaan. Ta­val­li­sim­min pe­rus­si­säl­töis­ten verk­ko­si­vu­jen toi­mi­tusai­ka on noin yk­si kuu­kausi edel­lyt­täen, et­tä asia­kas on ak­tii­vi­nen ma­te­ri­aa­lien toi­mit­ta­mi­sen suh­teen ja on ta­voi­tet­ta­vis­sa pro­jek­tiin liit­ty­vis­sä kysymyksissä. 

Suunnittelu

Var­si­nai­nen pro­jek­ti start­taa so­vi­tun ai­ka­tau­lun mu­kaan verk­ko­si­vus­ton tai ‑kau­pan vi­su­aa­li­sen il­meen suun­nit­te­lul­la. Asiak­kaal­le toi­mi­te­taan pa­la­ve­ris­sa saa­tu­jen tie­to­jen poh­jal­ta suun­ni­tel­ma verk­ko­si­vu­jen vi­su­aa­li­ses­ta il­mees­tä. Si­vus­ton suun­ni­tel­maan teh­dään muu­tok­sia tar­vit­taes­sa, mi­kä­li sii­nä on puut­tei­ta, tai se ei vas­taa asiak­kaan toi­vei­ta. Li­sä­tie­to­ja toimitusehdoissa.

Toteutus

Koo­daus­työ aloi­te­taan, kun asia­kas on hy­väk­sy­nyt suun­ni­tel­man net­ti­si­vu­jen il­mees­tä. Si­vus­ton ra­ken­ne, omi­nai­suu­det ja si­säl­tö­ma­te­ri­aa­lit syö­te­tään to­teu­tus­vai­hees­sa. Si­säl­lön­syö­tön yh­tey­des­sä tes­ta­taan myös ma­te­ri­aa­lien päi­vi­tet­tä­vyys WordPres­sin hal­lin­ta­pa­nee­lin kaut­ta. Si­vus­ton käyt­tö­mu­ka­vuus asiak­kaan nä­kö­kul­mas­ta on eri­tyi­sen tär­ke­ää – ha­luan, et­tä si­vu­jen muok­kaus ei tee­tä har­mai­ta hiuk­sia tai ai­heu­ta kaljuuntumista.

Testaus

En­nen verk­ko­si­vus­ton jul­kai­sua uu­det WordPress-si­vut tes­ta­taan huo­lel­li­ses­ti. Tes­tauk­ses­sa käy­tän tes­ti­pa­nee­lia, jos­ta löy­tyy äly­pu­he­li­mia ja tablet-lait­tei­ta Windows‑, Android- ja IOS-oh­jel­mis­toil­la. On tär­ke­ää, et­tä asiak­kaan verk­ko­si­vut toi­mi­vat moit­teet­to­mas­ti eri ko­koi­sil­la lait­teil­la ja se­lai­mes­ta riippumatta.

Julkaisu

Val­miit WP-si­vut siir­re­tään asiak­kaan web­ho­tel­liin ja jul­kais­taan. Jul­kai­sun yh­tey­des­sä si­vuil­le teh­dään pe­rus­ta­soi­nen ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti ja tes­ta­taan, et­tä verk­ko­si­vut la­tau­tu­vat mah­dol­li­sim­man no­peas­ti. Si­vus­ton toi­min­ta­no­peus var­mis­te­taan ku­vien te­hok­kaal­la pak­kaa­mi­sel­la ja si­vu­ja välimuistittamalla.

Käyttökoulutus

Kun verk­ko­si­vus­to on jul­kais­tu, asiak­kaal­le an­ne­taan tun­nuk­set WordPres­sin hal­lin­ta­si­vuil­le. Pro­jek­tei­hin si­säl­tyy käyt­tö­kou­lu­tus, jo­ka voi­daan jär­jes­tää asiak­kaan ti­lois­sa tai etä­pa­la­ve­ri­na. Mi­kä­li päi­vit­tä­mi­nen ei kou­lu­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta su­ju ha­lu­tul­la ta­val­la, tai voit myös teet­tää si­vus­ton si­säl­tö­päi­vi­tyk­set minulla.

Jatkokehitys ja tukipalvelut

Verk­ko­si­vut ei­vät ole kos­kaan täy­sin val­miit. Ne suun­ni­tel­laan ja to­teu­te­taan so­pi­muk­sen mu­kaan, mut­ta nii­tä tu­li­si ke­hit­tää ja yl­lä­pi­tää myös jat­kos­sa. Ak­tii­vi­sel­la ke­hi­tyk­sel­lä si­vus­to­si ke­hit­tyy yh­des­sä lii­ke­toi­min­ta­si kans­sa, ja myös asiak­kaa­si huo­maa­vat sen. 

WP-pa­jan te­ke­miin verk­ko­si­vus­toi­hin liit­tyy olen­nai­se­na osa­na si­vus­to­jen päi­vit­tä­mi­nen. Kun asia­kas hy­väk­syy so­pi­muk­sen, so­pi­muk­seen si­säl­tyy vuo­den mää­rä-ai­kai­nen kuu­kausi­mak­sul­li­nen päi­vi­tys­pal­ve­lu. Si­vus­ton hank­ki­jal­le pal­ve­lu mak­saa 35€/kk + alv. Muil­le päi­vi­tys­tar­peis­sa ole­vil­le asiak­kail­le teen päi­vi­tys­työt 65€/h + alv. työ­hön ku­lu­neen ajan mukaan.