Työnäytteitä

Työ­näyt­tei­tä verk­ko­si­vuis­ta ja verkkokaupoista.

Alla työnäytteitä verkkosivuprojekteista. Koosteesta löytyy erilaisia kokonaisuuksia yksinkertaisista Landing Page ‑sivuista laajempiin WordPress-sivustoihin.


Esikatselukuva Hormelin verkkosivuista.

Hormel

Olemme jo yli 30-vuotias teollisen automaation asiantuntija, jolta saat sekä parhaat tuotteet, että asiantuntijan avun saman katon alta. Autamme yritystäsi automatiikan, robotiikan ja sähkötekniikan ratkaisuissa.

Tein en­sim­mäis­tä ker­taa Hor­me­lin verk­ko­si­vut työs­ken­nel­les­sä­ni Idea­vuol­la vuon­na 2017. Sit­tem­min verk­ko­si­vus­to on uusit­tu muu­ta­maan ker­taan, ja vii­mei­sin verk­ko­si­vus­to jul­kais­tiin ke­sä­kuus­sa 2022. Hor­me­lin ny­kyi­sen verk­ko­si­vus­to on Zo­ne­rin no­peas­sa WP-Cloud ho­tel­lis­sa.

  • Vi­su­aa­li­nen il­me: Mi­ka Leh­to­vuo­ri (Free­lancer)
  • Tek­ni­nen to­teu­tus: Har­ri Ve­sa­nen (WP-pa­ja)

Vie­rai­le si­vuil­la: hormel.fi


Rebo Systems Finland

“Rebo Systems on teollisten tarrojen asiantuntija. Ammattimaisilla tarratulostimillamme saat helposti luotua tarroja loputtomiin eri teknisiin käyttötarkoituksiin.

Hoi­din Re­bo Sys­tems Fin­lan­din verk­ko­si­vu­jen kään­nös­pro­jek­tin 2016 vuon­na. Asia­kas toi­mit­ti ko­pion englan­nin­kie­li­sis­tä verk­ko­si­vuis­ta jon­ka jäl­keen si­vus­tol­le vaih­det­tiin suo­men­kie­li­set teks­tit, teh­tiin ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti ja muut tar­vit­ta­vat ase­tuk­set suo­men mark­ki­noi­ta aja­tel­len. Verk­ko­si­vus­ton li­säk­si olen teh­nyt myös esit­tei­den kään­nös­teks­tien muu­tos­työt. Verk­ko­si­vus­ton kään­nös- ja päi­vi­tys­pro­jek­tit 2016–2022.

Verk­ko­si­vu­jen kään­nök­set, si­vus­ton lo­ka­li­soin­ti, verk­ko­si­vu­jen to­teu­tus ja hakukoneoptimointi.

Vie­rai­le si­vuil­la: rebo.fi

Kuva Rebo Systems Finlandin verkkosivujen mobiili-, tablet- ja desktop-näkymästä.

Toteutin safarimatkajärjestäjälle verkkokaupan. Kuva sivujen visuaalisesta ilmeestä.

Jonad Adventures

“Jonad Adventures, Tours & Safaris is a small company, a group of Tanzanian safari professionals. We live in Arusha, Tanzania. National parks, Serengeti and Kilimandjaro are very well known areas for us. We are experts to serve you for unforgettable safari experiences. In safaris you can see a beautiful nature and unique wildlife. And of course meet Tanzanian friendly people.”

Asiak­kaal­la oli en­tuu­des­taan it­se alul­le lai­tet­tu verk­ko­si­vus­to jos­ta puut­tui verk­ko­kaup­pa omi­nai­suus. Suun­nit­te­lin uu­den verk­ko­kau­pan ja tein sen Aucor Star­ter tee­man poh­jal­ta li­sä­ten si­vuil­le Woocom­merce verk­ko­kaup­pa­li­sä­osan. Si­vus­ton ku­vat haet­tiin pexels.com ‑ku­va­pan­kis­ta ja si­säl­tö- ja tuo­te­teks­tit haet­tiin van­hoil­ta si­vuil­ta. Verk­ko­kau­pan jul­kai­su 2021.

Verk­ko­kau­pan suun­nit­te­lu, koo­daus, mo­bii­li­tes­taus ja hakukoneoptimointi.


Wonderful Land

“Wonderful Landin kotisivut kävivät läpi täydellisen muodonmuutoksen! Uudet sivut pyrkivät palvelemaan paremmin sekä bändin kuulijoita että keikkajärjestäjiä. Päivityksessä kiinnitettiin huomiota esim. nopeaan toimivuuteen, raikkaampaan ja selkeämpään ulkoasuun, sekä kattavampaan katsaukseen bändin monivaiheisesta historiasta. Uudesta kuvagalleriasta löytyy nyt arkistojen aarteita pitkän matkan kaikista vaiheista, aina vuodesta 2005 saakka — kun Wonderful Land ‑niminen yhtye otti ensimmäisiä askeleitaan.”

Suun­nit­te­lin ja tein WL:lle verk­ko­si­vus­ton ja si­vuil­la ole­vat ku­va­gra­fii­kat. Si­vus­ton il­me on teh­ty Aucor Star­ter tee­man poh­jal­ta. Jul­kai­su­vuo­si 2020.

Vi­su­aa­li­nen il­me, käyt­tö­liit­ty­män suun­nit­te­lu, verk­ko­si­vus­ton koo­daus, tes­taus ja hakukoneoptimointi.

Vie­rai­le si­vuil­la: wonderfulland.fi

Won­der­ful Lan­din koti­si­vut kävi­vät läpi täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen. Uudet nettisivut pyr­ki­vät pal­ve­le­maan parem­min sekä bän­din kuu­li­joi­ta että keik­ka­jär­jes­tä­jiä. Mockup -kuva sivuista.

Ellin kirja ja putiikki

“Viehättävä kivijalkakauppa Ellin kirja & putiikki on syntynyt rakkaudesta kirjoihin, Jyväskylään ja kaikkeen kauniiseen.”

Kä­vin ku­vaa­mas­sa El­lin lii­ket­tä ja liik­keen tuo­te­va­li­koi­maa lo­ka­kuus­sa 2019. Otet­tu­ja ku­via käy­tet­tiin yri­tyk­sen WordPress-si­vuil­la se­kä muis­sa mai­nos­ma­te­ri­aa­leis­sa. Ke­vääl­lä 2020 jul­kais­tiin myös yri­tyk­sen nettisivut.

Vi­su­aa­li­nen il­me, net­ti­si­vu­jen koo­daus, ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti, va­lo­ku­vaus ja kuvankäsittely. 

Kuva Ellin kirjan ja putiikin verkkosivuista julkaistaessa.

Kuva AlhoIT:n landing page sivusta.

AlhoIT

“IT-palvelut, laitteet, kehitys ja tuki — kaikki yhdestä paikasta.”

Al­hoIT Oy tar­vi­si yri­tyk­sen aloi­tus­vai­hees­sa vä­liai­kai­sen lan­ding pa­ge ‑si­vun yh­teys­tie­to­ja var­ten. To­teu­tin las­keu­tu­mis­si­vun heil­le 2019 vuonna.

Vi­su­aa­li­nen il­me, koo­daus, lan­ding page.


Serimedia

“Seripainolla voimme toteuttaa laadukkaat, kestävät ja tarkkuutta vaativat painatukset metalliin, puuhun, lasiin, muoviin, tarraan ja paperiin. Seripainamme myös suoraan asiakkaan tuotteeseen.”

Mai­ju Man­ni­nen suun­nit­te­li Se­ri­me­dian verk­ko­si­vu­jen il­meen. Tein il­me­ku­vien poh­jal­ta suun­ni­tel­man käyt­tö­liit­ty­män toi­min­nois­ta ja ra­ken­sin val­miin WordPress-si­vus­ton. Pro­jek­tin to­teu­tus oli ali­han­kin­ta­työ mainostoimistolle.

  • Vi­su­aa­li­nen il­me: Mai­ju Man­ni­nen (Se­ri­me­dia)
  • käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu ja to­teu­tus: Har­ri Ve­sa­nen (WP-pa­ja)

Vie­rai­le si­vuil­la: serimedia.fi

Kuva Serimedian verkkosivuista.

Kuva antiikki- ja sisustuskaupan verkkosivuista.

PKS-vintage

PKS Vintage & Sisustus myy käytettyä, siistiä ja hyväkuntoista tavaraa.

Asia­kas tar­vit­si verk­ko­kau­pan an­tiik­ki- ja si­sus­tus­tuot­tei­den myy­mis­tä var­ten. Suun­nit­te­lin ja tein koo­daus­työn verk­ko­kau­pal­le. Si­vu­jen to­teu­tus vuon­na 2018.

PKS-Vin­ta­gen verk­ko­kaup­pa poh­jau­tuu en­sim­mäi­seen it­se te­ke­mää­ni WordPress-tee­maan. Tee­ma on luo­tu Un­dersco­res star­ter-tee­man pohjalta.

Vie­rai­le si­vuil­la: pksvintage.fi


Rotia

“Me puhutaan suomea ja vältetään ammattislangia. Rehellisyys, avoimuus ja jouheva yhteistyö ovat asioita mihin me oikeasti uskomme. Me tehdään mitä lupaamme ja jos mokaamme, niin kannamme myös vastuun.”

Tein Ro­tial­le verk­ko­si­vu­jen koo­daus­työn ja si­vus­ton tes­tauk­sen 2018 vuon­na. Ro­tian verk­ko­si­vu­jen mie­leen­pai­nu­van ja raik­kaan il­meen suun­nit­te­li Tep­po Haapasalo.

WordPress-tee­ma, verk­ko­si­vu­jen koo­daus, käyt­tö­liit­ty­män testaus.

Kuva Rotian verkkosivuista.

Kuva SimppeliSaitti sivuista.

Simppeli Saitti

“Kysyimme PK-yrittäjiltä, mitkä asiat korostuvat kotisivuja valittaessa ja vastaukset olivat pääosin yhdenmukaisia. Helppous, hinta ja laatu. Kolme asiaa jotka harvoin kohtaavat – paitsi meillä.”

Ro­tian Simp­pe­li Sait­ti ‑pal­ve­lun myyn­ti­si­vu­jen koo­daus­työ ja si­vus­ton tes­taus vuon­na 2018.


Voice For You

“Olemme kokenut ja luotettava spiikkerikaksikko. Olet ehkä kuullut ääntämme mainoksissa, TV-ja radiokanavilla, yritysvideoissa, koulutusmateriaaleissa, lentokoneissa ja niin edelleen.”

  • il­me­suun­nit­te­lu: Tep­po Haa­pa­sa­lo (rotia.fi)
  • gra­fii­kat: Alek­si Re­von­kor­pi (dimenta.fi)
  • tek­ni­nen to­teu­tus: Har­ri Ve­sa­nen (WP-pa­ja)

Vie­rai­le si­vuil­la: voiceforyou.fi

Voiceforyou.fi -verkkosivujen kuva.

Zebullin verkkosivujen kuva.

Zebull

“Kun toimijaa valitaan, valintaperusteet ovat selkeät. Työn jäljen pitää olla laadukasta, aikataulujen täytyy pitää ja ennenkaikkea — vahva luottamus on lähtökohta kaikelle!”

Ze­bul­lin verk­ko­si­vu­jen poh­ja­na käy­tet­tiin Ro­tian Simp­pe­li Sait­ti pal­ve­lua. Si­vu­jen teks­tit te­ki Ra­mi Le­pis­tö Ro­tial­ta. Si­vus­ton jul­kai­su 2018.

Vie­rai­le si­vuil­la: zebull.fi


Harjun Paperi

“Hyvän tuulen korttikaupasta löydät laajan valikoiman persoonallisia kortteja kaikkiin elämän juhliin sekä yllätyksiä arkea ilahduttamaan. Myynnissä myös runsaasti sesongeittain vaihtuvia paperituotteita: julisteita, lahjapapereita, kiiltokuvia, muistikirjoja, joulukalentereita, askartelutarvikkeita sekä sisustus- ja kattaustuotteita.”

Har­jun Pa­pe­rin verk­ko­si­vu-uu­dis­tus vuon­na 2018 to­teut­tiin Ro­tian Simp­pe­li Sait­ti ‑pal­ve­lun poh­jal­ta. Si­vu­jen il­mees­sä pää­osas­sa oli näyt­tä­vät, isot ku­vat tuotteista.

Harjun paperin verkkosivut

Kukkahuone Helmi

Kukkahuone Helmi

“Suomen luonto, vuodenajat, kukkien muodot ja värit ovat inspiraationa kukkatuotteiden suunnittelulle. Ekologiset arvot; kierrättäminen, vuokraaminen ja kirpputorilta aarteiden löytäminen kukkasidontatöihin ovat osa yrityksen ideologiaa.

Tein Kuk­ka­huo­ne Hel­men verk­ko­si­vut ali­han­kin­ta­työ­nä 2018 mainostoimistolle.


AV°SOME

“Matalan kynnyksen valmennus, jonka jälkeen ymmärrät ja osaat tuottaa hyvätasoista videota vaivattomasti älypuhelimellasikin. Emme tee sinusta Hollywood tason ohjaajaa tai kuvaajaa mutta lupaamme, että opit tuottamaan vaivattomasti filmiä esim. sosiaaliseen mediaan.”

Tein Ro­tian AV°SOME ‑pal­ve­lul­le las­keu­tu­mis­si­vun (Lan­ding Pa­ge) vuon­na 2018.

Kuvassa AV°SOME page sivu.

Kuva H-lihapalveluiden verkkosivuista ja extranetistä.

H‑lihapalvelut

“H‑Lihapalvelut on Seppälänkankaalla, Jyväskylässä toimiva palveleva ja joustava lihatukkuliike niin alan kuin oman kotikeittiön ja grillien ammattilaisille. Terveysviranomaisten myöntämän terveysmerkintä vuodesta 1995.”

WordPress-si­vus­ton koo­daus mai­nos­toi­mis­ton il­me­suun­ni­tel­man poh­jal­ta. Ali­han­kin­ta­työ 2018. Si­vus­ton “eri­koi­suu­te­na” re­kis­te­röi­dyil­le asiak­kail­le on ext­ra­net ‑ti­lauk­sien te­ke­mis­tä varten.

Vie­rai­le si­vuil­la: h‑lihapalvelut.fi


Maisan sivut

Maisa esittää vanhoja rakastettuja gospellauluja, joiden sanoma on lohduttava, hoitava ja herättävä.

Verk­ko­si­vut ar­tis­til­le 2018. Si­vus­ton WordPress-tee­ma on ke­hi­tet­ty un­dersco­res star­ter tee­man pääl­le ja si­vus­tol­la on käy­tös­sä Boot­strap 3.

Maisan verkkosivujen kuva

Kuvassa aurinkoisten askeleiden verkkosivut.

Aurinkoiset Askeleet

Asiantuntemusta yrityksen kehitykseen tai uudistumiseen kolmenkymmenen vuoden kokemuksella.

Net­ti­si­vu­jen ku­vaus­suun­ni­tel­man ja il­meen suun­nit­te­li Mi­ka Leh­to­vuo­ri. Hoi­din va­lo­ku­vauk­sen ku­vaus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti ja tein si­vus­ton. Toi­mek­sian­ta­ja­na oli Ro­tia vuon­na 2018.

Vie­rai­le si­vuil­la: aurinkoisetaskeleet.fi


Karpalokodit

Karpalokodeissa arvostetaan yksilöä ja yhteisöllisyyttä. Kukin asukas saa elää omannäköistä ja itsenäistä elämää, mutta jokaisesta palvelukodista on silti muodostunut kodinomainen yhteisö.”

Kar­pa­lo­ko­tien verk­ko­si­vu­jen il­meen suun­nit­te­li Tep­po Haa­pa­sa­lo Ro­tial­ta. Tein suun­ni­tel­man poh­jal­ta lo­pul­li­sen, toi­mi­van si­vus­ton vuon­na 2017.

Vie­rai­le si­vuil­la: karpalokodit.fi

Karpalokodeissa arvostetaan yksilöä ja yhteisöllisyyttä. Kuva palvelukodin nettisivuista.

Kuvassa Rakennusliike T.J. Väliahon www-sivut.

Rakennusliike T.J. Väliaho

“Suomessa asuu kansa, joka pitää arvossaan rakentajan luotettavuutta ja laadukasta työtä, ja se sopii meille hyvin. Me T.J. Väliaholla olemme nimittäin ylpeitä siitä, että saamme sellaista työtä tehdä.

WP-si­vut ra­ken­nus­liik­keel­le 2017.


Viherpalvelut Hyvönen

“Viherpalvelut Hyvönen Oy on joustava, vastuullinen ja kasvava viher- ja alueurakoitsija, joka toimii paikallisesti Päijät-Hämeessä, pääkaupunkiseudulla, Etelä-Savossa ja Pirkanmaalla. Perheyrityksen reilu 50 työntekijää tekevät työnsä ylpeinä siitä, että heidän työnsä jälki kestää.

Net­ti­si­vu­jen koo­daus­työ 2017.

Vie­rai­le si­vuil­la: viherpalveluthyvonen.fi

Kuvassa Viherpalvelut Hyvösen verkkosivut mobiili-, tablet- ja työpöytänäytöillä.

Hammaslääkäriasema Otonpoli verkkosivut tein pikaisena kesätyönä Ideavuolla vuonna 2017. Katso isompi kuva.

Hammaslääkäriasema Otonpoli

“Hyvä suun terveys – tärkeä osa yleisterveyttä”

Ham­mas­lää­kä­ria­se­ma Oton­po­li ny­kyi­set net­ti­si­vut tein ke­säl­lä 2017 ol­les­sa­ni Idea­vuon pal­ve­luk­ses­sa. Asiak­kaal­la oli tar­ve saa­da pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la uusi si­vus­to ja web­ho­tel­li, kun edel­tä­vän si­vus­ton pal­ve­lun­tar­joa­ja sul­ki verk­ko­pal­ve­lun jos­sa net­ti­si­vut oli. Uusi si­vus­to teh­tiin pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la, ja asia­kas sai muu­ta­man vii­kon toi­mi­tusa­jal­le uu­det si­vut uu­teen web­ho­tel­liin.

  • Vi­su­aa­li­nen il­me: La­ri Kemiläinen
  • Tek­ni­nen to­teu­tus: Har­ri Vesanen


ESiOR Oy

ESiOR Oy tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville yrityksille ja palveluntuottajille (SOTE-toimijoille) päätöksentekoon, johtamiseen ja markkinointiin palveluita, työvälineitä, ja konsultointia.

ESiOR Oy:n verk­ko­si­vu­jen il­meen suun­nit­te­li La­ri ke­mi­läi­nen Idea­vuol­ta. Tein www-si­vu­jen tek­ni­sen to­teu­tuk­sen. Si­vus­to teh­tiin Syd­ney Pro ‑tee­man poh­jal­le käyt­täen lap­si­tee­maa. To­teu­tus­vuo­si 2016.

Kuva ESiORin verkkosivuista erikokoisilla näytöillä.

FinestConin nettisivuprojektiin kuului myös L-Fashion Group Oy:n pääkonttorin ilmakuvaus dronella.

FinestCon Oy

“FinestCon Oy on urakoitsijoista riippumaton rakennushankkeeseen ryhtyvän Tilaajan edunvalvoja. Vastaamme Tilaajan puolesta rakennushankkeiden rakennuttamis‑, valvonta- ja projektinjohtotehtävistä sekä vastaamme työmaan päätoteuttajan tehtävistä ja vastuista.”

Fi­nestCo­nin verk­ko­si­vu­pro­jek­tiin kuu­lui koo­dauk­sen li­säk­si myös L‑Fashion Group Oy:n pää­kont­to­rin il­ma­ku­vaus dro­nel­la. Len­nä­tin ko­net­ta ke­säl­lä 2016 jon­ka jäl­keen ku­va­ma­te­ri­aa­lia hyö­dyn­net­tiin net­ti­si­vu­jen ilmeessä.


Outi Lammi

“Autan lisäämään tietotyön tuottavuutta digiosaamista ja fiksuja työtapoja edistämällä. Uskon näiden tehoon enemmän kuin työajan pidentämiseen.”

WordPress-verk­ko­si­vut ali­han­kin­ta­työ­nä 2016.

Vie­rai­le si­vuil­la: outilammi.fi

Kuvassa Outi Lammen nettisivu.

Kuva Tavaralähettien nettisivuista.

Tavaralähetit

“Jyväskylän Tavaralähetit on lähettipalveluihin ja muihin vaativiin pikakuljetuksiin keskittynyt kuljetusliike, jolla on omat runkolinjat Jyväskylän, Tampereen ja Seinäjoen väleillä.”

Ta­va­ra­lä­het­tien verk­ko­si­vut tein WordPres­siin Syd­ney Pro tee­man poh­jal­ta. Verk­ko­si­vu­jen koo­daus­työ oli ali­han­kin­ta­työ Ideavuolle.

Verk­ko­si­vu­jen to­teu­tus­vuo­si 2016.


Keuruun RM-rakennus

“Keuruun RM-Rakennus on paikallinen rakennusliike, jonka keskeisiä arvoja ovat ahkeruus, yrittäjyys ja työn tulosten pitkäikäisyys. Vuoden 1993 jälkeen olemme rakentaneet yli 700 asuntoa sekä toteuttaneet kymmeniä suurempia rakennuskohteita.”

WordPress ‑verk­ko­si­vut 2016.

Vie­rai­le si­vuil­la: rmrakennus.fi

Kuvassa RM-rakennuksen verkkosivut.

Kuva redesan.fi ja redenet.fi  verkkosivujen yhdistämisprojektista.

Redesan / Redenet

Kahden WordPress sivuston yhdistäminen yhdeksi verkkosivustoksi.

Ali­han­kin­ta­työ Idea­vuol­le 2016.


Fin/Admin

“Yrittäjä tarvitsee kirjanpitäjän, joka on oma-aloitteinen, pitää asiakkaan ajan tasalla ja neuvoo mielellään. Fin/Adminin työssä kustannustehokkuus tarkoittaa edullisten hintojen lisäksi sitä, että asiakas saa vastinetta rahalleen.”

Fin/Adminin verk­ko­si­vu­jen to­teu­tus ali­han­kin­ta­työ­nä mai­nos­toi­mis­to Idea­vuol­le 2016. Si­vu­jen va­lo­ku­vat ovat myös ottamiani.

Vie­rai­le si­vuil­la: finadmin.fi

Tilitoimistopalveluita keski-suomen alueella ja pääkaupunkiseudulla tarjoaa Fin/Admin. Kuva tilitoimiston nettisivuista.

Isompi kuva Bestinon WordPress-sivuista.

Bestino

Res­pon­sii­vis­ten verk­ko­si­vu­jen koo­daus ali­han­kin­ta­na mai­nos­toi­mis­to Idea­vuol­le 2016.


Pro Opus

“Pro Opus, vetäjänään Pirjo Rosvall, tuottaa asiantuntija- konsultointi- ja neuvontapalveluita yrityksille, jotka haluavat tehdä parempaa työtä.”

WorPress-verk­ko­si­vus­to ali­han­kin­ta­työ­nä mai­nos­toi­mis­tol­le 2015.

Vie­rai­le si­vuil­la: proopus.fi

Pro Opus

Tilausliikenne Liukko

Tilausliikenne Liukko

“Ajamme tilausajoja kahdella 50-paikkaisella linja-autolla, kahdella pikkubussilla ja 1+8‑paikkaisella taksilla. Kaikki automme ovat esteettömiä ja nykyaikaisella varustuksella – pikkubusseista löytyy pyörätuolipaikat, paarivarustus ja invahissit. Pikkubussit ovat ilmastoituja vuoden 2018 malleja ja ne sisältävät turvavyöt kaikille matkustajille.”

WordPress ‑verk­ko­si­vu­jen koo­daus (2015) ja ka­lus­to­ku­vauk­set (vuo­si­na 2015 ja 2018).


Vammalan Hautaustoimisto

“Olemme täyden palvelun Hautaustoimisto Vammalassa (Sastamala). Toimistomme sijaitsee kävelymatkan päästä kirkkoherranvirastosta, samalla kadulla. Autamme niin arkun, uurnan kuin kukkienkin valinnassa ja myös muissa hautajaisjärjestelyissä.”

Verk­ko­si­vut hau­taus­toi­mis­tol­le 2013.

Vie­rai­le si­vuil­la: vammalanhautaustoimisto.fi

Vammalan Hautaustoimiston nettisivujen toteutus vuonna 2013.