Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

WP-pa­ja

Y‑tunnus: 2443098–8

Nie­mis­jär­ven­tie 204, 51360 Koivula

puh. +358 45 324 4848,

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Har­ri Vesanen

Nie­mis­jär­ven­tie 204, 51360 Koivula

puh. +358 45 324 4848,

3. Rekisterin nimi

WP-pa­jan mark­ki­noin­ti- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1. Asiakkaat:

1.1 Yh­tey­den­pi­to asiakkaisiin

1.2 Mark­ki­noin­ti yrityksille

1.3 Yri­tyk­sen las­ku­tuk­sen hallinta

1.4 Verk­ko­si­vus­ton kä­vi­jöi­den seuranta

2. Verkkosivuston käyttäjät:

2.1. Asia­kas­re­kis­te­ri mah­dol­lis­taa WP-pa­jan asia­kas­re­kis­te­rin hal­lin­noin­nin ja yh­tey­den­pi­don asiakkaisiin. 

2.2. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä verk­ko­si­vuil­la ei ole kohdennettua.

2.3. Ti­las­tol­li­set ana­lyy­sit. Verk­ko­si­vus­ton asiak­kai­ta seu­ra­taan Google Ana­ly­tics ‑pal­ve­lun ja web­ho­tel­lin kä­vi­jä­ti­las­to­jen avulla.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Ni­mi­tie­dot:
  • etu­ni­me
  • su­ku­ni­mi
  • yri­tyk­sen nimi
 • Osoi­te­tie­dot:
  • pos­tio­soi­te
  • pos­ti­nu­me­ro
  • pos­ti­toi­mi­paik­ka
 • Pu­he­lin­nu­me­ro
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • IP-osoi­te
 • verk­ko­si­vus­tol­la käyttäytyminen
 • Hii­ren, kur­so­rin tai muun osoi­te­lait­teen liik­keet WP-pa­jan verkkosivuilla

Hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­lään verk­ko­si­vuil­la sil­loin kun asia­kas on ne an­ta­nut ti­laa­mal­la WP-pa­jan uu­tis­kir­jeen, jät­tä­nyt tu­ki­pyyn­nön por­taa­lis­sa tai lä­het­tä­nyt vies­tiä asia­kas­pal­ve­luun verk­ko­si­vu­jen yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keel­la. Tie­dot mer­ki­tään re­kis­te­riin sel­lai­si­na kuin ne saa­daan re­kis­te­röi­dyl­tä ja nii­tä päi­vi­te­tään sen mu­kaan, mi­tä re­kis­te­röi­ty il­moit­taa rekisterinpitäjälle.

wppaja.fi ‑verk­ko­si­vus­tol­ta lä­he­te­tyt lo­ma­ke­tie­dot pois­te­taan kol­men (3) vuo­den ku­lut­tua lä­he­tyk­ses­tä. Asia­kas- ja mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ris­täm­me pois­tam­me tar­peet­to­mat hen­ki­lö­tie­dot kah­dek­san (8) vuo­den vä­lein. Säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­lis­tal­la osoit­teis­to säi­ly­te­tään niin kun­nes uu­tis­kir­jeen ti­laa­ja pois­taa tai pyy­tää tie­to­jen­sa poistamista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tie­to­läh­tei­nä ovat asiak­kai­den it­se il­moit­ta­mat las­ku­tus- tai yh­teys­tie­dot. Tie­dot pe­rus­tuu asiak­kaan säh­kö­pos­til­la il­moit­ta­miin tie­toi­hin.
Asiak­kai­den tie­dot saa­daan suos­tu­muk­sel­la hä­nel­tä it­sel­tään hen­ki­lö­koh­tai­sen tai di­gi­taa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen yhteydessä.

WP-pa­jan asiak­kail­ta saa­mia tie­to­ja täy­den­ne­tään tar­vit­taes­sa ylei­ses­ti saa­ta­vil­la ole­vien jul­kis­ten yri­tys­tie­to­läh­tei­den (ku­ten YTJ:n ja TIEKE:n) kaut­ta tai näi­den puut­tues­sa koh­de­ta­hon verk­ko­si­vuil­la jul­ki­ses­ti esil­lä ole­vil­la tiedoilla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asia­kas­yri­tys­ten yh­teys­tie­to­ja tai yh­teys­hen­ki­löi­den yh­teys­tie­to­ja ei luo­vu­te­ta ul­ko­puo­li­sil­le ta­hoil­le mark­ki­noin­ti- tai mui­hin tar­koi­tuk­siin. Vi­ran­omai­sil­le tie­to­ja luo­vu­te­taan lain edel­lyt­tä­mis­sä ta­pauk­sis­sa, ku­ten esim. vää­rin­käy­tös­ten sel­vit­tä­mi­ses­sä ja ehkäisyssä.

Asia­kas­tie­to­ja voi­daan siir­tää tai luo­vut­taa asiak­kaan te­ke­män toi­mek­sian­non to­teut­ta­mi­sek­si tai asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la myös vä­liai­kai­siin re­kis­te­rei­hin, ku­ten ta­pah­tu­ma- ja kon­tak­toin­ti­re­kis­te­rei­hin. Näi­den em. vä­liai­kais­ten re­kis­te­rei­den tie­to­ja kä­si­tel­lään ai­noas­taan kun­kin re­kis­te­rin käyt­tö­tar­koi­tuk­sia var­ten, erik­seen in­for­moi­dul­la tavalla.

Las­ku­tus­tie­to­ja säi­ly­te­tään WP-pa­jan las­ku­tus­jär­jes­tel­mäs­sä ja nii­tä kä­sit­te­lee las­ku­tuk­ses­ta vas­taa­va hen­ki­lö. Las­ku­tus- ja kir­jan­pi­to-oh­jel­ma­na käy­te­tään OP-ke­vy­ty­rit­tä­jä ‑pal­ve­lua. WP-pa­ja lä­het­tää las­kut pää­sään­töi­ses­ti verk­ko­las­ku­na tai säh­kö­pos­ti­las­ku­na. Vii­väs­ty­nei­den mak­su­jen pe­rin­näs­sä voi­daan käyt­tää hom­maan va­lit­tua perintätoimistoa.

Re­kis­te­röi­ty­jen hen­ki­lö­tie­to­ja WP-pa­jan lu­kuun käsittelee:

 • Mul­tim Oy (WP-pa­jan webhotelli)
 • Drop­box, Inc. (WP-pal­ve­lun pai­kal­li­sen pal­ve­li­men varmistus)
 • Ado­be Sys­tems Incorporated
 • Google LLC. (Asia­kas­si­vus­to­jen var­muus­ko­pioin­ti en­nen päivityksiä)

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

WP-pa­ja ei siir­rä tai luo­vu­ta asiak­kaan hen­ki­lö­tie­to­ja Eu­roo­pan unio­nin tai Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le. Tie­to­ja voi­daan kui­ten­kin tar­vit­taes­sa siir­tää tai luo­vut­taa Eu­roo­pan unio­nin tai Eu­roo­pan ta­lous­a­lu­een ul­ko­puo­lel­le hen­ki­lö­tie­to­lain sal­li­mil­la ta­voil­la mikäli:

 • tie­dot siir­re­tään maa­han tai ko. maas­sa si­jait­se­vaan or­ga­ni­saa­tioon, jos­sa Eu­roo­pan ko­mis­sio on to­den­nut tie­to­suo­jan ta­son ole­van riit­tä­vä, tai
 • so­pi­mus­jär­jes­te­lyin voi­daan taa­ta tie­to­suo­jan riit­tä­vä ta­so, tai
 • mi­kä­li re­kis­te­röi­tä­vä on an­ta­nut sii­hen suostumuksensa.

Mil­loin mah­dol­lis­ta, WP-pa­ja on va­lin­nut hen­ki­lö­tie­to­jen säi­ly­tys­pai­kak­si tie­to­tur­val­li­set, Eu­roo­pas­sa si­jait­se­vat pal­ve­lin­kes­kuk­set. Jot­kin edel­lä mai­ni­tuis­ta pal­ve­lun­tar­joa­jis­ta ja/tai re­kis­te­rin­kä­sit­te­li­jöis­tä saat­ta­vat var­muus­ko­pioi­da tie­to­ja EU/E­TA-alu­een ul­ko­puo­lel­le Yh­dys­val­toi­hin. Tie­dot var­muus­ko­pioi­daan, jot­ta tie­dot oli­si­vat tur­vas­sa myös ti­lan­teis­sa, jois­sa pää­asial­li­set pal­ve­li­met me­ne­vät epä­kun­toon. WP-pa­ja on var­mis­ta­nut, et­tä pal­ve­lun­tar­joa­jat ja/tai re­kis­te­rin­kä­sit­te­li­jät ovat liit­ty­neet EU:n ja Yh­dys­val­tain vä­li­seen ns. Pri­vacy Shield ‑oh­jel­maan, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on var­mis­taa eu­roop­pa­lais­ten tie­to­jen tie­to­tur­val­li­nen kä­sit­te­ly Yhdysvalloissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ma­nu­aa­li­nen ai­neis­to säi­ly­te­tään WP-pa­jan vi­ral­li­ses­sa osoit­tees­sa lu­ki­tus­sa ti­las­sa. Ul­ko­puo­lis­ten kul­ku ti­laan on es­tet­ty. Oma­toi­mi­nen pää­sy ti­loi­hin on sal­lit­tua vain yri­tyk­sen asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le. Ul­ko­puo­lis­ten hen­ki­löi­den pää­sy ti­loi­hin on ai­na valvottua.

Tie­to­jär­jes­tel­mil­lä tal­len­net­ta­vat ja kä­si­tel­tä­vät tie­dot ovat ra­jat­tu­jen ja teh­tä­vään ni­met­ty­jen hen­ki­löi­den käy­tet­tä­vis­sä. Nii­den käyt­tö edel­lyt­tää kir­jau­tu­mis­ta tie­to­jär­jes­tel­mään. Tie­to­verk­ko ja lait­teis­to on joil­la re­kis­te­rit si­jait­se­vat, on suo suo­jat­tu pa­lo­muu­ril­la ja muil­la tar­vit­ta­vil­la tek­ni­sil­lä toi­men­pi­teil­lä (ko­va­le­vy­jen sa­lauk­set, vi­rus­tur­va) ja ky­sei­siä ko­nei­ta käy­te­tään VPN-yh­tey­den kaut­ta. Tie­to­jär­jes­tel­mään kir­jau­tu­mi­seen tar­vi­taan tun­nuk­set jot­ka on ai­noas­taan yri­tyk­sen toi­min­nas­ta vas­taa­val­la hen­ki­löl­lä jo­ka vas­taa myös las­ku­tus- ja kir­jan­pi­to­so­vel­luk­sen käy­tös­tä. Re­kis­te­rin tie­to­ja ei luo­vu­te­ta ul­ko­puo­li­sil­le ta­hoil­le, pois­lu­kien ti­lan­teet jois­sa vi­ran­omai­set pyy­tä­vät tie­to­ja ri­kol­li­sen toi­min­nan sel­vit­tä­mi­sek­si. Kaik­kia re­kis­te­rin tie­to­ja käyt­tä­viä si­too vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jo­kai­sel­la asia­kas­re­kis­te­riin re­kis­te­röi­dyl­lä on ta­sa­ver­tai­nen oi­keus tar­kas­taa, kä­si­tel­lä, pois­taa, kor­ja­ta ja muo­ka­ta hen­ki­lö­re­kis­te­riin tal­le­te­tut tie­ton­sa. Pyyn­tö tie­to­jen edel­lä lue­tel­lui­hin toi­men­pi­tei­siin voi­daan re­kis­te­röi­dyn toi­mes­ta osoit­taa, toi­mek­sian­taa ja pyy­tää käyt­täen kaik­kia ylei­sem­piä kir­jal­li­sia yh­tey­den­ot­to­muo­to­ja. Tar­kas­tus- ja kor­jaus­työ­pyyn­tö on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti ja lä­he­tet­tä­vä al­le­kir­joi­tet­tu­na yl­lä mai­ni­tul­le re­kis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le. Tar­kas­tus- ja kor­jaus­työ­pyyn­nön kä­sit­te­ly on re­kis­te­röi­dyl­le mak­su­ton­ta. Tie­to­jen tar­kas­tus- ja kor­jaus­työ­pyyn­nös­sä on yk­si­löi­tä­vä kor­jat­ta­va vir­he ja il­moi­tet­ta­va kor­ja­tut tie­dot. Tie­to­ja voi­vat re­kis­te­röi­dyn puo­les­ta ja eril­li­ses­tä pyyn­nös­tä kä­si­tel­lä vain WP-pa­jan asia­kas­re­kis­te­ris­tä vas­taa­va henkilö.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Vastustamisoikeus:

Asia­kas­re­kis­te­riin re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus kos­ka ta­han­sa vas­tus­taa hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyä, mi­kä­li re­kis­te­röi­ty ko­kee, et­tä WP-pa­ja on kä­si­tel­lyt hen­ki­lö­tie­to­ja lain­vas­tai­ses­ti tai, et­tä yri­tyk­sel­lä ei ole oi­keut­ta kä­si­tel­lä joi­tain henkilötietoja.

Suoramarkkinointikielto:

WP-pa­ja hank­kii verk­ko­mai­non­taa mm. Face­boo­kil­ta ja Googlel­ta. Nä­mä yh­tiöt ei­vät kui­ten­kaan kos­kaan saa re­kis­te­röi­dyn hen­ki­lö­tie­to­ja yri­tyk­sen vä­lit­tä­mä­nä, ei­kä täl­lai­ses­sa mai­non­nas­sa ole ky­se suo­ra­mark­ki­noin­nis­ta, vaan se pe­rus­tuu evästeisiin.

WP-pa­ja ei kos­kaan myy tai muu­toin luo­vu­ta hen­ki­lö­tie­to­ja muil­le ta­hoil­le markkinointitarkoituksiin.

Poisto-oikeus:

Mi­kä­li re­kis­te­röi­ty ko­kee, et­tä joi­den­kin ko. re­kis­te­röi­tyä kos­ke­vien tie­to­jen kä­sit­te­ly ei ole tar­peen yri­tyk­sen teh­tä­vien kan­nal­ta, on re­kis­te­röi­dyl­lä oi­keus pyy­tää WP-pa­jaa pois­ta­maan ky­sei­set tie­dot. WP-pa­ja kä­sit­te­lee pyyn­nön, jon­ka jäl­keen tie­dot jo­ko pois­te­taan tai re­kis­te­röi­dyl­le il­moi­te­taan pe­rus­tel­tu syy, mik­si tie­to­ja ei voi­da pois­taa. Mi­kä­li re­kis­te­röi­ty on eri miel­tä rat­kai­sus­ta, on re­kis­te­röi­dyl­lä oi­keus teh­dä va­li­tus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le. Re­kis­te­röi­dyl­lä on myös oi­keus vaa­tia, et­tä WP-pa­ja ra­joit­taa kiis­ta­na­lais­ten tie­to­jen kä­sit­te­lyä sik­si ai­kaa, kun­nes asia saa­daan ratkaistua.

Valitusoikeus:

Re­kis­te­röi­dyl­lä on oi­keus teh­dä va­li­tus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tul­le, jos re­kis­te­röi­ty ko­kee, et­tä hä­nen hen­ki­lö­tie­to­ja kä­si­tel­les­sä WP-pa­ja rik­koo voi­mas­sa ole­vaa tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä.